smladmin

ພິທີເປີດໂຕສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກ ບໍ່ຮັບຝາກເງິນສີເມືອງເງິນດ່ວນ ບໍລິການເງິນກູ້ແບບດ່ວນພິເສດທັນຂ່າວ

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ ຂອງສີເມືອງເງິນດ່ວນ ເປັນສະຖາບັນການເງິນຈຸນລະພາກ ທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນດ້ວຍທຶນຈົດທະບຽນ 10 ຕື້ກີບ ໂດຍ ບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣູບ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ ຖືຮຸ້ນ 90% ແລະ ກຸ່ມບໍລິສັດ ສີເມືອງກຣູບ ຖືເປັນກຸ່ມບໍລິສັດ ທີ່ຢູ່ໃນອັນດັບແຖວໜ້າຂອງ ສປປ ລາວ ... Read More