ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ

 

ສິນເຊື່ອ SME ພ້ອມໃຊ້

 

ເງິນກູ້ດ່ວນ ເພື່ອທຸລະກິດວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງ (SMEs) ທຸກຂະແຫນງການ

ຄຸນລັກສະນະ
 • ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນທຶນໝູນວຽນ ຫຼື ຄົງທີ່
 • ສາມາດເບີກໃຊ້ຄັ້ງດຽວ ຫລື ເບີກເປັນງວດໄດ້
 • ຂັ້ນຕອນງ່າຍ ອະນຸມັດໄວ ເອກະສານບໍ່ຫຢຸ້ງຍາກ
ຈຸດເດັ່ນ
 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມອານຸມັດເງິນກູ້
 • ບໍ່ມີຄ່າທໍານຽມປະເມີນຫຼັກຊັບ
 • ຄິດໄລ່ດອກເບ້ຍຕາມຍອດທີ່ເບີກເງິນກູ້ແຕ່ລະງວດ
 • ຊຳລະຄືນເມືອຄົບສັນຍາຄັ້ງດຽວ
ຄຸນສົມບັດຂອງຜູ້ກູ້ຢືມ
 • ມີປະຫວັດການດໍາເນີນທຸລະກິດທີ່ດີ
ເອກະສານປະກອບຫຼັກ
 • ຂໍ້ມູນພື້ນຖານກ່ຽວກັບຜູ້ກູ້ຢືມ
 • ເອກະສານກ່ຽວກັບທຸລະກິດ (ຖ້າມີ)
 • ເອກະສານດ້ານການເງິນ (Statement 6 ເດືອນ
ວົງ​ເງິນ​ສິນ​ເຊື່ອ
 • ສູງສຸດ 10 ຕື້ກີບ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ
 • ສູງສຸດ 3%/ ເດືອນ
ຄ່າ​ທຳ​ນຽມ
 • ຄ່າທໍານຽມເບີກໃຊ້ວົງເງິນ ຂອງວົງເງິນທີ່ຂໍເບີກແຕ່ລະງວດ
 • ຄ່າຮັກສາວົງເງິນ 0,25%/ເດືອນ ຂອງຍອດເງິນທີ່ບໍ່ໄດ້ນໍາໃຊ້
ໄລຍະເວລາກູ້ຢືມ
 • ໄລຍະສັ້ນ 3-6 ເດືອນ ສາມາດຕໍ່ສັນຍາໄດ້
ການ​ຊໍາລະ​ຄືນ
 • ຊໍາລະຄັ້ງດຽວເມື່ອຄົບກໍານົດສັນຍາ
ຫຼັກ​ຊັບ​ຄ້ຳປະກັນ
 • ໃບຕາດິນ + ສິ່ງປຸກສ້າງ, ເງິນຝາກນໍາ JDB,ທະບຽນລົດໃຫຍ່ ແລະ ອື່ນໆ
ໝາຍເຫດອັດຕາດອກເບ້ຍ ແລະ ຄ່າທໍານຽມ ອາດມີການປ່ຽນຕາມການປະກາດແຕ່ລະໄລຍະ

ເອກະສານຄົບ ອະນຸມັດໄວ

ສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ ທ່ານສາມາດເລືອກຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ສີເມືອງ ເງີນດ່ວນ ຫຼື ພຽງແຕ່ຕື່ມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ທາງພວກເຮົາກໍຈະມີພະນັກງານເລັ່ງຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານທັນທີ ແລະ ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ 021 813 888 ຫຼື 021 411 888 ວັນ-ເວລາ ຕາມໂມງລັດຖະການ.

 • ສໍາມະໂນຄົວ,​ ບັດປະຈໍາໂຕ, Passport
 • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
 • ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍກູ້
 • ສໍາເນົາການຖືກໍາມະສິດໃນຫຼັກຊັບ

ກໍລະນີ: ເປັນນິຕິບຸກຄົນ

 • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
 • ໃບອາກອນ
 • ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ

ໝາຍເຫດ: ການອະນຸມັດ ສິນເຊື່ອ ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ