ເລີ່ມຕົ້ນເຊົ້າວັນໃໝ່ ເພື່ອເປັນວັນທີດີ ກັບລົດຊາດກະເຟທີ່ຫອມນຸ້ມ ໃນງານດື່ມກາເຟ ສອງຄູ່ຫູ ຫຼື ກາເຟຄູ່ຫູ… ສີເມືອງເງິນດ່ວນ ແລະ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ ລາວ ທີ່ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີເມືອງເງິນດ່ວນ…


ActivityNews

Comments are disabled.