ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ

 

ສິນເຊື່ອ ເງິນກູ້ເຖົ້າແກ່ນ້ອຍ

 

ສະຫນັບສະຫູນເງິນທຶນຫມູນວຽນ ເສີມສະພາບຄ່ອງໃຫ້ກັບທຸລະກິດ ຮ້ານຄ້າ ຫຼື ຕ້ອງການມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີໂອກາດເຂົ້າເຖີງແຫລ່ງທຶນຕົ້ນທຶນຕໍ່າ ເພີ່ມໂອກາດທາງການຄ້າ ເພີ່ມຜົນກຳໄລ

ຄຸນນະສົມບັດຜູ້ກູ້1. ບຸກຄົນທົ່ວໄປ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ
2. ມີທຸລະກິດເປັນຂອງຕົນເອງ ຫຼື ກໍາລັງເລີ່່ມເຮັດທຸລະກິດໃຫມ່
ປະເພດສິນເຊື່ອວົງເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ
ວົງເງິນ ແລະ ໄລຍະເວລາວົງເງິນສູງ ໄລຍະເວລາ 3-12 ເດືອນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ເດືອນ)ອັດຕາດອກເບ້ຍເລີ່ມຕົ້ນ 2.0%
ຫຼັກປະກັນ• ສະຖານທີ່ປະກອບທຸລະກິດ
• ທີ່ດິນພ້ອມສີ່ງປູກສ້າງ
• ທີ່ດິນປ່າວຫວ່າງ
• ເງິນຝາກປະຈຳ

ເອກະສານຄົບ ອະນຸມັດໄວ

ສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ ທ່ານສາມາດເລືອກຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ສີເມືອງ ເງີນດ່ວນ ຫຼື ພຽງແຕ່ຕື່ມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ທາງພວກເຮົາກໍຈະມີພະນັກງານເລັ່ງຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານທັນທີ ແລະ ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ 021 813 888 ຫຼື 021 411 888 ວັນ-ເວລາ ຕາມໂມງລັດຖະການ.

  • ສໍາມະໂນຄົວ,​ ບັດປະຈໍາໂຕ, Passport
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍກູ້
  • ສໍາເນົາການຖືກໍາມະສິດໃນຫຼັກຊັບ

ກໍລະນີ: ເປັນນິຕິບຸກຄົນ

  • ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
  • ໃບອາກອນ
  • ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ

ໝາຍເຫດ: ການອະນຸມັດ ສິນເຊື່ອ ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ