Whistleblowing

 

ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີເມືອງເງິນດ່ວນ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ໄດ້ກໍານົດຊ່ອງທາງການແຈ້ງຂໍ້ມູນ. ເພື່ອສົ່ງເສີມໃຫ້ມີການລາຍງານ ການກະທໍາຂອງພະນັກງານ ແລະ ຜູ້ບໍລິຫານທີ່ອາດລະເມີດກົດໝາຍ, ນະໂຍບາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຫຼັກຈັນຍາບັນຂອງ ສະຖາບັນການເງິນຈຸລະພາກທີ່ບໍ່ຮັບເງິນຝາກ ສີເມືອງເງິນດ່ວນ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ. ເພື່ອສ້າງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃຫ້ຜູ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ແລະ ທຸກພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງວ່າ ຄຳຮ້ອງທຸກດັ່ງກ່າວຈະຖືກດຳເນີນການ ແລະ ແກ້ໄຂຢ່າງທັນການ ແລະ ຍຸຕິທຳ. ພ້ອມ​ກັບ​ມາດ​ຕະການ​ປ້ອງ​ກັນ ປົກປ້ອງຜູ້ແຈ້ງຂໍ້ມູນ ຫຼື ຜູ້ຮ້ອງທຸກຢ່າງເໝາະສົມ.

ທ່ານສາມາດແຈ້ງຂໍ້ມູນໂດຍ:

  • ຕື່ມຂໍ້ມູນໃສ່ໃນແບບຟອມ whistleblowing. ທີ່ປາກົດຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ດ້ານລຸ່ມນີ້  ຫຼື
  • ແຈ້ງ​ຂໍ້​ມູນເຖິງ “ຜູ້ບໍລິຫານການກວດສອບພາຍໃນ” ​E-mail: vichit.sml@gmail.com ຫຼື ໂທ: 020 55411981

ກໍລະນີ: ການແນະນໍາ, ຊົມເຊຍບໍລິການ,ສອບຖາມຂໍ້ມູນຜະລິດຕະພັນ, ຂໍ້ມູນສາຂາ ຫລື ອື່ນໆ ກະລຸນາກົດທີ່ປຸ່ມ (ຕິດຕໍ່ພົວພັນ)

ແບບ​ຟອມການແຈ້ງຂໍ້ມູນ​

ກະລຸນາຕື່ມຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດໃນຕາຕະລາງຂ້າງລຸ່ມນີ້. ເພື່ອປະໂຫຍດໃນການແຈ້ງຜົນການດໍາເນີນການ ທັງນີ້ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນຄວາມລັບ.