ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ

 

ຫລຸດໜີ້ = ເພີ່ມລາຍຮັບ

 

ບໍລິສັດ ສີເມືອງເງີນດ່ວນ ພ້ອມສົ່ງຕໍ່  “ໂອກາດ” ໃຫ້ຊີວິດ ຂອງທຸກຄົນເພີ່ມລາຍຮັບ ຈາກການຫລຸດໜີ້ ດ້ວຍບໍລິການສີນເຊື່ອ Refinance ຫຼື ປິດບັນຊີໜີ້ສິນເຊື່ອ ບໍ່ວ່າຈະເປັນໜີ້່່ທາງການຄ້າ, ລົດ, ເຮືອນ, ບັດເຄຣດິດ ຫຼື ໜີ້ນອກລະບົບ.

ດ້ວຍເງື່ອນໄຂບໍ່ຢຸ້ງຢາກ ອະນຸມັດໄວ ບໍລິສັດ ສີເມືອງເງີນດ່ວນ ເພື່ອນທີ່ຈິງໃຈ ພື່ງພາໄດ້ໃນທຸກສະຖານະການ.

ສິນເຊື່ອ Refinance (ປິດບັນຊີໜີ້)

ລັກສະນະຜະລິດຕະພັນ

  • ເປັນສິນເຊື່ອໄລຍະສັ້ນ
  • ເພື່ອເປັນການປິດບັນຊີເງິນກູ້ຈາກສະຖາບັນການເງິນອື່ນ ຫຼື ຫນີ້ນອກລະບົບ
  • ວົງເງິນກູ້ສູງ
  • ມີຫຼັກຊັບທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງຄໍ້າປະກັນ

ສະດວກສະບາຍໃນການໃຊ້ບໍລິການ ທ່ານສາມາດເລືອກຕິດຕໍ່ໄດ້ໂດຍກົງໄດ້ທີ່ບໍລິສັດ ສີເມືອງ ເງີນດ່ວນ ຫຼື ພຽງແຕ່ຕື່ມຂໍ້ມູນຜ່ານເວັບໄຊນີ້ ທາງພວກເຮົາກໍຈະມີພະນັກງານເລັ່ງຕິດຕໍ່ກັບຫາທ່ານທັນທີ ແລະ ຫາກມີຂໍ້ສົງໃສ ຫຼື ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ ສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ທີ່ເບີໂທ 021 813 888 ຫຼື 021 411 888 ວັນ-ເວລາ ຕາມໂມງລັດຖະການ.

 

ເອກະສານຄົບ ອະນຸມັດໄວ
– ສໍາມະໂນຄົວ,​ ບັດປະຈໍາໂຕ, Passport
– ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
– ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍກູ້
– ສໍາເນົາການຖືກໍາມະສິດໃນຫຼັກຊັບ

ກໍລະນີ: ເປັນນິຕິບຸກຄົນ
– ໃບທະບຽນວິສາຫະກິດ
– ໃບອາກອນ
– ໃບອະນຸຍາດລົງທຶນ
ໝາຍເຫດ: ການອະນຸມັດ ສິນເຊື່ອ ລົດຊ່ວຍໄດ້ ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ