ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ

 

ເປັນຜະລິດຕະພັນສິນເຊື່ອທີ່ຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານການເງິນແບບເລັ່ງດ່ວນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານໝົດກັງວົນກັບບັນຫາທາງດ້ານເສດຖະກິດຈຳເປັນ ເຊັ່ນ: ຄ່າເທີມລູກ, ຄ່າຜ່ອນລົດ, ຜ່ອນບ້ານ, ເງິນຂາດມື, ເຂົ້າໂຮງໝໍ ຫຼື ມີເຫດສຸກເສີນຕ້ອງໃຊ້ເງິນ ໃຫ້ ສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ ຊ່ວຍທ່ານ.

 

ຄຸນນະສົມບັດຜູ້ຂໍສິນເຊື່ອບຸກຄົນ ຫຼື ນິຕິບຸກຄົນ
ປະເພດສິນເຊື່ອເງິນກູ້ໄລຍະສັ້ນ
ໄລຍະເວລາກູ້ສູງສຸດບໍ່ເກີນ 12 ເດືອນ
ອັດຕາດອກເບ້ຍ (ຕໍ່ເດືອນ)2.0% – 3.0%
ຫຼັກຊັບຄໍ້າປະກັນດິນປ່າວຫວ່າງ
ດິນພ້ອມສິ່ງປູກສ້າງ
ຊັບສິນມີຄ່າທີ່ມີສະພາບຄ່ອງສູງ

ເອກະສານຄົບ ອະນຸມັດໄວ

  • ສໍາມະໂນຄົວ,​ ບັດປະຈໍາໂຕ, Passport
  • ໃບຢັ້ງຢືນທີ່ຢູ່
  • ໃບຄໍາຮ້ອງຂໍກູ້
  • ເອກະສານສິດໃນຫຼັກຊັບ

 

ໝາຍເຫດ: ການອະນຸມັດ ສິນເຊື່ອ ເປັນໄປຕາມເງື່ອນໄຂ ຂອງສີເມືອງ ເງິນດ່ວນ